2020-07-22 11:52:33


ބ. ހިތާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރިމ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބ. ހިތާދޫގައި ހޯމް ކަންރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.


2020-06-25 21:34:54


ނިޔާމަ ބޯޓު ފުންކޮށް މިހާރު ބަދަރަށް ވައްދައިފި.


2020-06-25 21:03:21


ބޯޓު ފުންވެއްޖެ.


2020-06-25 20:54:59


ބޯޓު އަރާފައިވަނީ ނެރު ފައިކަށީގެ އެތެރެއަށް. އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ މުދަލަށްވެސް ގެއްލުން ނުލިބޭކަމަށް ޚަބަރު ލިބޭ


2020-06-25 20:50:27


މިހާރު އަލުން ބޯޓު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި. ކުރިއަށްވުރެ މޫސުން ރަނގަޅު.


2020-06-25 20:25:52


ވައިގަދަވެ ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވިގެން ބޯޓު ދޮށަށް ދިޔަމީހުން އެނބުރި އައިސްފި. މިހާރު ބޯޓުން ދިޔަވާން ފަށާފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރު ލިބޭ. ޕަންޕެއް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ


2020-06-25 19:43:03


ރައްޔިތުން ނިކުމެ ބަނދަރު މަތީގައި


2020-06-25 19:39:25


ބޯޓު ފުންކުރުމަށް ރައްޔިތުން މިހާރު ވަނީ ބޯޓު ކައިރިއަށް ގޮސްފައި. ވަރަށް މޫސުން ގޯސް


2020-06-25 19:14:33


ނިޔާމަ ބޯޓު ހިތާދޫ ފަރަށް އަރައިފި

ދާދި ދެންމެއަކު ނިޔާމަ ބޯޓު ބ. ހިތާދޫ ފަރަށް އަރައިފި


2020-06-08 12:12:40


ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށަށް ނާދެވިފައި ތިބި ފަރާތްތަކުން މިއަދު 14:00 ކުރިން މި އިދާރާގައި ނަންނޯޓު ކުރުން އެދެން - ހިތާދޫ ކައުންސިލް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް..

އޭދަފުށީ ބަނދަރުގައި އޮތް ލޯންޗެއް ގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

20 ޖޫން 2021

ގޯތި ދޫކުރާނީ ގެ އެޅޭނެ މަގު ފަހު ކޮށްދެވުނީމަ – ކައުންސިލު

19 ޖޫން 2021

ހިތާދޫ އޮންލައިން އިން ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ކަމަށްބުނެ ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފި!

13 ޖޫން 2021

ޢަލީ ހައިޝަމް - ހިތާދޫ ފުޓުބޯޅައިގެ ތާރީޚުގެ ފަޚުރުވެރި ރަން ސަފްޙާއެއް!

13 ޖޫން 2021

ބަދަލު ތަކެއް ގެންނަން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ލަސްކޮށްފި

09 ޖޫން 2021

އޭދަފުށީގައި ކޮވިޑު ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ

08 ޖޫން 2021

މާލެއިން ރައްރަށަށް ދެވޭ އުސޫލު ހަރުކަށި ކޮށްފި

07 ޖޫން 2021

ކަމަދޫ ޑައިވުން ހިންގި ޑައިވް މާސްޓަރ ކޯސް ނިމިއްޖެ

05 ޖޫން 2021

ކޭސްތައް މަދުވެފައި ވަނިކޮށް އޭދަފުށިން އިތުރު 4 މީހަކު ޕޮޒިޓި ވްވެއްޖެ

03 ޖޫން 2021

މަގުތަކަށް ވެލިއަޅަން ރީޝާ ހުށައެޅި ބިލު ތާއީދު ނުލިބި ފާހެއް ނުވި!

02 ޖޫން 2021