2020-07-22 11:52:33


ބ. ހިތާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރިމ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ބ. ހިތާދޫގައި ހޯމް ކަންރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.


2020-06-25 21:34:54


ނިޔާމަ ބޯޓު ފުންކޮށް މިހާރު ބަދަރަށް ވައްދައިފި.


2020-06-25 21:03:21


ބޯޓު ފުންވެއްޖެ.


2020-06-25 20:54:59


ބޯޓު އަރާފައިވަނީ ނެރު ފައިކަށީގެ އެތެރެއަށް. އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ މުދަލަށްވެސް ގެއްލުން ނުލިބޭކަމަށް ޚަބަރު ލިބޭ


2020-06-25 20:50:27


މިހާރު އަލުން ބޯޓު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި. ކުރިއަށްވުރެ މޫސުން ރަނގަޅު.


2020-06-25 20:25:52


ވައިގަދަވެ ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވިގެން ބޯޓު ދޮށަށް ދިޔަމީހުން އެނބުރި އައިސްފި. މިހާރު ބޯޓުން ދިޔަވާން ފަށާފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރު ލިބޭ. ޕަންޕެއް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ


2020-06-25 19:43:03


ރައްޔިތުން ނިކުމެ ބަނދަރު މަތީގައި


2020-06-25 19:39:25


ބޯޓު ފުންކުރުމަށް ރައްޔިތުން މިހާރު ވަނީ ބޯޓު ކައިރިއަށް ގޮސްފައި. ވަރަށް މޫސުން ގޯސް


2020-06-25 19:14:33


ނިޔާމަ ބޯޓު ހިތާދޫ ފަރަށް އަރައިފި

ދާދި ދެންމެއަކު ނިޔާމަ ބޯޓު ބ. ހިތާދޫ ފަރަށް އަރައިފި


2020-06-08 12:12:40


ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށަށް ނާދެވިފައި ތިބި ފަރާތްތަކުން މިއަދު 14:00 ކުރިން މި އިދާރާގައި ނަންނޯޓު ކުރުން އެދެން - ހިތާދޫ ކައުންސިލް
ފަހުގެ ލިޔުންތައް..

ހިތާދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

ކަަމަދޫ ޑައިވް އިން ޕަޑީ ޑައިވް ކޯސްތަކެއް ހިންގައިފި

08 އޯގަސްޓު 2020

އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅާއި ނިމިއްޖެ

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

ހިތާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

31 އޯގަސްޓު 2020

އޭދަފުށީގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

24 އޯގަސްޓު 2020

މެސީ އާއި ޒުވާން މަސްވެރިޔާ އުރީދޫ ނެޓްވޯކް ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

17 އޯގަސްޓު 2020

އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ތިން މީހަކަށް އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދެނީ

10 އޯގަސްޓު 2020

ކޮވިޑް-19: ހިތާދޫގައި ވެސް މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރު

4 އޮގަސްޓު 2020

ބ. ފަރެހުގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ރިޒޯޓު އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނި!

03 އޯގަސްޓު 2020

ފިނޮޅުން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ!

27 ޖުލައި 2020