2020-06-25 21:34:54


ނިޔާމަ ބޯޓު ފުންކޮށް މިހާރު ބަދަރަށް ވައްދައިފި.


2020-06-25 21:03:21


ބޯޓު ފުންވެއްޖެ.


2020-06-25 20:54:59


ބޯޓު އަރާފައިވަނީ ނެރު ފައިކަށީގެ އެތެރެއަށް. އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ މުދަލަށްވެސް ގެއްލުން ނުލިބޭކަމަށް ޚަބަރު ލިބޭ


2020-06-25 20:50:27


މިހާރު އަލުން ބޯޓު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި. ކުރިއަށްވުރެ މޫސުން ރަނގަޅު.


2020-06-25 20:25:52


ވައިގަދަވެ ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވިގެން ބޯޓު ދޮށަށް ދިޔަމީހުން އެނބުރި އައިސްފި. މިހާރު ބޯޓުން ދިޔަވާން ފަށާފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރު ލިބޭ. ޕަންޕެއް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ


2020-06-25 19:43:03


ރައްޔިތުން ނިކުމެ ބަނދަރު މަތީގައި


2020-06-25 19:39:25


ބޯޓު ފުންކުރުމަށް ރައްޔިތުން މިހާރު ވަނީ ބޯޓު ކައިރިއަށް ގޮސްފައި. ވަރަށް މޫސުން ގޯސް


2020-06-25 19:14:33


ނިޔާމަ ބޯޓު ހިތާދޫ ފަރަށް އަރައިފި

ދާދި ދެންމެއަކު ނިޔާމަ ބޯޓު ބ. ހިތާދޫ ފަރަށް އަރައިފި


2020-06-08 12:12:40


ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ރަށަށް ނާދެވިފައި ތިބި ފަރާތްތަކުން މިއަދު 14:00 ކުރިން މި އިދާރާގައި ނަންނޯޓު ކުރުން އެދެން - ހިތާދޫ ކައުންސިލް


2020-05-09 10:56:51


ހިތާދޫ ބަނދަރުގައި ތަރުކަރީ އާއި މޭވާ ވިއްކަނި

..ހިތާދޫ ބަނދަރުގައި ތަރުކަރީ އާއި މޭވާ ވިއްކަނި ރަމަޟާން މަހަށް ޚާްއޞަ ގިނަ މޭވާ އާއި ތަރުކާރި އެބަހުރި
ފަހުގެ ލިޔުންތައް..

ހިތާދޫގެ ބަނދަރު ހަދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

08 ޖުލައި 2020

ބޮޑިފިނޮޅުގައި ރަހީނު ކުރި 11 ދިވެހިން ސަލާމަތް ކޮށްފި

03 ޖުލައި 2020

އެންމެމޮޅު އިކޮނޮމިކުސް ޓީޗަރ ޒެމް – ހަތާވީސްވަނަ ބައި

01 ޖުލައި 2020

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށަނީ

01 ޖުލައި 2020

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް އޭދަފުށީގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

28 ޖޫން 2020

މިރޭ ހިތާދޫ ފަރަށް އެރި "ނިޔާމަބޯޓު" ފުން ކޮށްފި

25 ޖޫން 2020

ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން ހެނދުނު 10:30 ގައި ހުކުރު މިސްކިތުގައި

21 ޖޫން 2020

“ތަކުރު ވޯސް” – އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހި މަލްޓިޕްލެއާ ގޭމް

18 ޖޫން 2020

ހިތާދޫ ޔޫތުވިންގ އިން ޕިކްނިކް ސަރަހައްދުގައި ރުއް އިންދައިފި

16 ޖޫން 2020

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޕެންޑިކްސްގެ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

16 ޖޫން 2020