ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ޑައިވް މާސްޓަރ ކޯހެއް ފަށަނީ

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 18 ޖަނަވަރީ 2021

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ޕަޑީ ޑައިވް މާސްޓަރ ކޯސްަކެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާކަމަށް ބ. ކަމަދޫ ޑައިވް އެންޑް ވޯޓަރ ސްޕޯޓުސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ކަމަދޫ ޑައިވް އިންބުނީ މި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން
Fb page Kamadhoodive
Instagram Kamadhoodive
Kamadhoodive@gmail.com
Whats up 7958785 ޝައުގު ވެރިވާ ފަރާތްތަކުން .

ކަމަދޫ ޑައިވްގެ އޮފިޝަލް ޝަފީގު ވިދާޅުވީ ކަމަދޫ ޑައިވްއިން ހިންގާ ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑުގައި ކަމަށެވެ.

ކަމަދޫ ޑައިވް އިން ވަނީ ޑައިވިންގ އެކި ކޯސްތައް ބ. އަތޮޅާއި ޅ. އަތޮޅުގައި ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

ކަމަދޫ ޑައިވްއިން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕަޑީ އޯޕަން ވޯޓަރ ޕަޑީ އީއެފްއަރު ޕަޑީ ރެސްކިއު ކޯސް ޕަޑީ މާސްޓަރ އާއި ހިސާބަށް ޕަޑީ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ

ބ. ކަމަދޫގައި ލޯކަލް ގެސްތު ހައުސް ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. މިވަގުރު ކަމަދޫގައި 10 ވުރެ ގިނަ ގެސްޓު ހައުސް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ހަދާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ކަމަދޫ ޑައިވް އަކީ ކަމަދޫއަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމުގައި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެކެވެ. މިގޮތުން ފަރު ސާފުކުރުމާއި މުރަކަ އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ކަމަދޫ ޑައިވުން ވަނީ ހިންގާފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :