ފައިބަރ ކޭބަލު ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ފޮޓޯ- ހިތާދޫ އޮންލައިން

ބ. ހިތާދޫއަށް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓު ޚިދުމަތް ދެނީ

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 09 ޑިސެންބަރ 2020

އައިލެންޑު ނެޓްވޯކުން ބ. ހިތާދޫގައި ހައިސްޕީޑު އިންޓަރނެޓު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފައިބަރ ކޭބަލް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އައިލެންޑް ނެޓުވޯކުން ބުނީ މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅިރަށުގައި ކޭބަލް ވަޅުލާނިމޭނެ ކަމަށާއި މިވަގުތު ލައިން ވައްދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ނަރު ވައްދައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

"މިވަގުތު ލައިން ވައްދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނަރުވައްދައިދެވޭނެ. ފަހުން ނަރު ވައްދަނީނަމަ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ޖެހޭނީ ކޮންނަން"

އައިލެންޑް ނެޓްވޯކުން ބުނީ އިންޓަރނެޓުގެ އިތުރުން ޓީވީގެ ޚިދުމަތްވެސް މި ވިއުގަ ތެރެއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ..


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :