މޫނިމާޓު ފޮޓޯ- ހިތާދޫ އޮންލައިން

"މޫނިމާޓު" ގެ ނަމުގައި ބ. ހިތާދޫގައި ގާމެންޓު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 17 އޮކްޓޫބަރ 2020

ބ. ހިތާދޫގައި އަލަށް ގާމެންޓްސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. "މޫނިމާޓު" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ފިހާރަ ހުންނަނީ ބ. ހިތާދޫ ނީނަވާ ގޭގައިެވެ.

ބ. ހިތާދޫގައި އަލަށް ހުޅުވި މި ފިހާރައިން ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ހެދުމާއި ފައިވާން އަދި ބޫޓު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މޫނިމާޓުން ބުނީ މިވަގުތު ހުރީ މަދު އައިޓަމް ކޮޅެއް ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ގިނަ މުދާ ލިބޭނެ ތަނަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހަދާނެކަމަށެވެ.

މި ފިހާރައަކީ ހިތާދޫގައި ހުޅުވި ފުރަތަމަ ގާމަންޓްސް ފިހާރައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :


Ahmed Shujau

ފައިވާން ބަހައްޓާ ފައި ފިހާރަށް މީހުން ވެއްދު އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއްނޫން