ސީއޯސީ ގެފަރާތުން ބޭއްވި 3 އޮން 3 މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެތެރެއިން. ފޮޓޯ: ސީއޯސީ

ސީއޯސީ ފުޓްސެލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި.

އަޙްސަން އަޙްމަދު | 3 އޮކްޓޯބަރ 2020

މިމަހު 6 ވަނަދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީއޯސީ ފުޓްސެލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިތާދޫ ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވާން ބޭނުން ޓީމުތަކުން މި މަހު 5 ގެކުރިން
ފޯމުހުށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ. މިމުބާރާތާބެހޭ އެވެސް މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ޓީމުތަކުން އަހުމަދު ރަޝީދު 9515454 ނުވަތަ އަބޫބަކުރު ހާރޫން (ބަކޭ) 9700514 އަށް ގުޅުމަށް ސީއޯސީ ގެ ފަރާތުން އެދެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :