ބ. ހިތާދޫ

ހިތާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އަޙްސަން އަޙްމަދު | 22 ޖުލައި 2020

ބ. ހިތާދޫގައި ހޯމް ކަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކަު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ގެ މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ހަމަވެގެން ހޯމަދުވަހު ބ. ހިތާދޫން ނެގި ސާންޕަލް ތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހިތާދޫ އޮންލައިން އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ބ. ހިތާދޫ މިދިލިމާގޭގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އެގޭގައި ދެންތިބި ހުރިހާ އެންމެން ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :