ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް އޮތްތޯބެލުން!

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 11 މެއި 2020

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މަންމަ ( އަމިނަތު މޫސާ/ އަތަމާގެ ބ. ހިތާދޫ ) ވަނީ 11 މެއި 2020 ގައި ނިޔަވެފައެވެ.. ވީމާ، އެ މަރުޙޫމާގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ..

ޢާއިލާގެ ފަރަތުން :
ސައީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން / ދުނި ބ. ހިތާދޫ 9137933.
ޢާއޝަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާން / އުޑުވިލާގެ ބ. ހިތާދޫ 7857204


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :