ޑރ. ޝަހީމުގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މާދަމާ ހަވީރު

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 10 މެއި 2020

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބުގައި ދީނީ ހެލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިތާދޫ އިސްލާމިކް މޫވްމެންޓް ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ދީނީ ދަރުސެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފއެވެ.

އެޕޭޖުގެ ފަރާތުން ބުނީ ދަރުސް ދެއްވާނީ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދެވެ. "ނަފްސު ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް" ނަމުގައި ކުރިއަށްދާ މިދަރުސް ދަރުސް މި ޕޭޖުން ވަގުތުން ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށާއި ދަރުސް ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 11 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:30 ގައެވެ.

ހިތާދޫ އިސްލާމިކް މޫވުމެންޓް ފޭސްބުކް ޕޭޖް ލިންކު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

HithaadhooIslamicMovement/


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :