އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ހިތާދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން. ފޮޓޯ- ހިތާދޫ އޮންލައިން

ޕޯސްޓަރު ހަދައިދިނުމާއި އެކު ކެނޑިޑޭޓުން އިސްތިހާރު ކޮށްދެނީ!

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 19 ޖަނަވަރީ 2020

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލުތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެމްޑީޕީ ޕްރްއިމަރީގައި ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން "ހިތާދޫ އޮންލައިން" މެދުވެރިކޮށް އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހިތާދޫ އޮނަލައިން އިން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ހާއްސަ އިންތިޒާމްތަކެއް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އިސްތިހާުރު ހަދައިދިނުން ހިމެނޭކަމަށެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން "ހިތާދޫ އޮންލައިން " ގައި އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ނަމްބަރު 9991118 އަދި 9640964 އަށް ގުޅުއްވުމަށް [އެދެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :


Kokadibe

މީހަކު ނޫޅެ މޮޔަވެގެން