ޓިވެކް / ބ. ކިހާފޫ

ކިހާދޫގައި ކުއްޖަކު ދަންޖެހިއްޖެ

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 13 ނޮވެންބަރ 2019

ކޯސްޓު ލައިން ފައުންޑޭޝަނުން ބ. ކިހާދޫގައި ހިންގާ "ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ޗެންޓަރ " ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްގެވެ.

މަޢްލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މިކަންހިނގީ މިއަދު މެންދުރުފަހުގައެވެ. ދަންޖެހިފައިވަނީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :


ހިރިޔާ

އާދޭސް ކޮށްފަ ދަންނަވަން މިކަހަލަ އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުގެ ހަބަރުަތައް ނުފަތުރާ. އެންމެންނަކީ އީމާންތެރިކަން އެންމެ ވަރުގަދަ މީހުންނެއް ނޫން. ޑިޕްރެޝަން އަކީވެސް ބައްޔެއް. މިކަހަލަ ހަބަރުތަކުން ގޮތް ހުސްވެ މާޔޫސްވެފަވާ ފަރާތްތަކަށް ހިޔާލު ލިބި، މިފަދަ ާާދިސާ ތައް ހިންގުން ގިނަވޭ. ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ