ބ. ހިތާދޫ އިންޖީނުގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ ކަރަމް

ކަރަމް ހިތާދޫ އިންޖީނުގޭ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރަކަށް

އަހުސަނު އަހުމަދު | 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ބ. ހިތާދޫ ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރުކަމުގެ މަގާމަށް ބ. ހިތާދޫ ވޭސަން އަޙްމަދު ކަރަމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ހިތާދޫ އޮންލައިން އަށް މަޢްލޫމާތު ދެއްވަމުން ކަރަމް ވިދާޅުވީ ހިތާދޫގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ހުރި ކަމަށާއި އާ އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތަށް މިހާރު ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެވެ

ކަރަމް ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބ. ހިތާދޫގައި އުފެދުން އެއީ އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :