ބ. ހިތާދޫ ހުކުރު މިސްކިތް ފޮޓޯ- ހިތާދޫ އޮންލައިން

ބ. ހިތާދޫގައި ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ކެންސަލް ކޮށްފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 10 އޯގަސްޓު 2019

މާދަމާގެ ޢީދު ނަމާދު ކުރާނީ ހިތާދޫ ހުކުރު މިސްކިތް " އަލް މަސްޖިދުލް މޫސާ ޢަލީ " ކަމަށް ހިތާދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ހިތާދޫ ކައުންސިލުގެ ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިން ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރަން ހަމަޖެހިފަ ވީނަމަވެސް މިހާރު މޫސުން ތަންދޭނެކަމަށް ލަފާ ނުކުރެވޭތީ ޢީދު ނަމާދު ކުރުން ހުކުރު މިސްކިތަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމީކަމަށެވެ.

މިއީ ބ. ހިތާދޫގައި ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރަން ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :