މިފަހަރު ބ. ހިތާދޫގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާނީ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 03 އޯގަސްޓު 2019

މިއަހަރު ޢީދު ނަމާދު ކުރާނީ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކަމަށް ހިތާދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ހިތާދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ މިއަހަރު ޢޟްޙާ ޢީދުގެ ޢީދު ނަމާދު ކުރާނީ ބޮޑު ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ކަމަށާއި މިހާރު އެކަން އިންތިޒާމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ

މިއީ ބ. ހިތާދޫގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރާ ފެރަތަމަ ފަހަރެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :