ކަމަދޫ ކައުންސިލު ރޯދަ ޙަދިޔާ: 7 މަސްދަޅާ އަލަނާސި ދަޅު!

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 02 މެއި 2019

ބ. ކަމަދޫގައި ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ 7 އަހަރުބް މަތީގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި 7 ދަޅު އަލަނާސި އާއި 7 ދަޅު މަސް ދޭން ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި އެރަށުގެ އާބާދީގެ 7 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޖުމްލަ 14 ދަޅު ލިބޭނެއެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 3297 އަލަނާސި ދަޅާއި 3297 ތެޔޮ މަސްދަޅެވެ. މިއަދު ގޭގެއަށް އެ ހަދިޔާ މިއަދު އަންނަނީ ބަހަމުންނެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އެހީތައް ވެ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :


ބާބާ

ކޮންމެ ކައުްސިލަކުންވެސް އެބަޔަަށް ވާވަރު އެބަކުރޭތާ! ކޮބާތަ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ރޯދަ ހަދިޔާ؟ ނެތްތަ؟ ގައިމު އެބައިމީހުންގެ ސަރުކާރެއްނުމީ.