ބ. ހިތާދޫ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓު ގުނަނަނީ. ފޮޓޯ - ހިތާދޫ އޮންލައިން

ބ. ހިތާދޫ ވޯޓުފޮށި ގުނަން ފަށައިފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 06 އޭޕްރީލް 2019

ބ. ޙިތާދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށި 06:30 ގައި ގުނަން ފަށައިފިއެވެ. މިފޮއްޓަށް ލާފައި ވަނީ 492 މީހުންނެވެ. ޖުމްލަ ވޯޓުލަން ރަގިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 623 މީހުންނެވެ. މިދާއިރާއިން މި ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ވަނީ 517 މީހުންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :