ހިތާދޫ ސްކޫލު އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ- ހިތާދޫ އޮންލައިން

ހިތާދޫ ސްކޫލް އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 05 މާރޗު 2019

ބ. ހިތާދޫ ސްކޫލު ހައުސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އިންޓަރ ހައުސް ޖޫނިޔަރ އަދި ސީނިއަރ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

ހިތާދޫ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތް ފެށީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރެވެ. މުބާރާތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ މުބާރާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން ހިތާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މުޙައްމަފެވެ.

ހިތާދޫ ސްކޫލުގެ ތިން ހައުސް ( ޣާޒީ، އިސްކަންދަރު އަދި ހުރަވީ ) މެދުގައި ކުޅޭ މި މުބާރާތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :