ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން ކައުންސިލު އިދާރާ ކައިރީއަށް އެއްވެފައި. ފޮޓޯ- ކިޔުންތެރިއެއް

ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 14 ޖަނަވަރީ 2019

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަން އިތުރުވާތީ، އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ގޮވާލައި، ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން ކައުންސިލު އިދާރާ ކައިރިއަށް އެއްވެއްޖެވެ.

ކަމަދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ މިރޭ 8:00 ހާއިރުން ފެށިގެން އެއްވި މީހުން ޑިމާންޑް ކުރަނީ މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އެރަގައި ފުލުހުން ބައި ތިއްބުމަށެވެ.

“ކަމަދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނީ 90 ޕަސެންޓް މީހުން މި އެއްވުމުގައި ތިބި ކަމަށާއި މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ވައްކަން ގިނަވެ. މަގުމަތީގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް، މިކަންކަން ނުހުއްޓުވޭތީ ރައްޔިތުން ނުކުތީ އެ ރަށުގައި ފުލުހުން ތިއްބައިގެން އަމަން އަމާންކަން ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް ޑިމާންޑު ކުރަންކަމަށެވެ.

މިހާރު ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އަންނަނީ ބ. ކަމަދޫގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :