ހިތާދޫ ބޮޑު މިސްކިތު ބޭރުގައި އެޅި ކާޕެޓު. ފޮޓޯ- ހިތާދޫ އޮންލައިން

ބ. ހިތާދޫ މަސްޖިދުލް މޫސާޢަލީ ފެންޑާގެ ކާޕެޓު ބަދަލު ކޮށްފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 27 ޑިސެންބަރ 2018

ބ. ހިތާދޫ އަލް މަސްޖިދުލް މޫސާ ޢަލީގެ ފެންޑާގައި އަޅާފައި އޮތް ކާޕެޓު ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ.

ހިތާދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ މިއީ އެޔޮ އެދޭ ފަރާތަކުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކާޕެޓެއްކަމަށާއި ކުރިން އަޅާފައި އޮތް ކާޕެޓްވަނީ ކުލަގޮސް ހަލާކުވާން ފަށާފަކަމަށެވެ.

ކާޕެޓު ހަދިޔާކުރި ފަރާތުން ބުނީ މި ކާޕެޓު ގަތުމަށް އަށެއްކަހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުވި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށްވެސް އެފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :