ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު މަހްލޫފު

ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު މާދަމާ ބ. ހިތާދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ!

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 17 ޑިސެންބަރ 2018

ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު މަހްލޫފު މާދަމާ ބ. ހިތާދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށް ހިތާދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ހިތާދޫ ކައުބްސިލުން ބުނީ މިނިސްޓަރު ވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ ހެނދުނު 09:00 ގައި ކަމަާއި މިނިސްޓަރުގެ މިދަތުރު ފުޅުގައި ކައުންސިލާއ ބައްދަލު ކުރުމާއި މިހާރު ހުއްޓިފައިވާ ފުޓުސެލް ދަނޑު ބައްލަވާ ލައްވާނެކަމަށެވެ.

މިއީ މިސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިއަކު ބ. ހިތާދޫ އަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :