ނަމޫނާ ހާޑުބެއަރ. ފޮޓޯ. - ހިތާދޫ އޮންލައިން

ނަމޫނާ ހާޑުވެއަރ އިން ފައިސާ ނެގުމާ ބިލް ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް!

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 20 އޮކްޓޯބަރ 2018

ބ. ހިތާދޫ ނަމޫނާ ހާޑުވެއަރ އިން އޫރިދޫ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތމާއި ބީއެމްއެލް ކާޑުން ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފިއެވެ.

އެ ފިހާރައިން ބުނީ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިތުރުން އޫރިދޫގެ ސިމް ވިއްކުމާއި ރައުޓަރ ވިއްކުމާއި ސިމް ބަދަލު ކުރުން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ފިހާރައިން ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދުކުރާނެ ކަމަށާއި ދުވާލަކަށް މީހަކަށް ދޫކުރެވޭނީ 1000 ރުފިޔާ ކަމަށްވެސް ނަމޫނާ ހާޑުވެއަރ އިން ބުނެއެވެ.

ނަމޫނާ ހާޑުވެއަރ އަކީ ބ. ހިތާދޫގައި އެންމެ ފަހުން ހުޅުވި ފިހާރައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :