ބ.ހިތާދޫ ޒެޑްލައިން ފިހާރަ. ފޮޓޯ- ހިތާދޫ އޮންލައިން

ޒެޑްލައިން ފަޅާލި މީހުންގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް ޖަހައިފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 30 ސެޕްޓެންބަރ 2018

ބ. ހިތާދޫ ޒެޑްލައިން ފިހާރަ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި އެފިހާރައިން ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި މުދާ ވަގަށް ނެގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ފަސް ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

އެފިހާރައިން ވައްކަންކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ، ސެޕްޓެމްބަރ 29 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ މީހަކާއި 32 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

މިދެމީހުން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ 1423.50 ރުފިޔާއާއި މުދާ ހޯދައި ވެރިފަރާތާއިވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިމައްސަލަ ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންދަނީ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :