ބ. މެންދޫ– ފޮޓޯ/ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީސް

ބ. މެންދޫއަށް އަރާ އުޅުނު ބަޔަކު އަތުލައިފި!

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 26 ސެޕްޓެންބަރ 2018

ބަޔޯސްފިއާ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބ. މެންދޫއަށް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ގޮސްއުޅުނު ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި އެމީހުން އަތުލައިގަތީ ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅު އާއްމުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ރިޕޯޓަކާގުޅިގެން ފުލުހުންނާއެކު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގަ އެވެ.

މެންދޫ ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނީ ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ބަޔޯސްފިޔާ ރިޒާވްގެ އޮފީހުންނެވެ. އަދި ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ނޫނީ އެރަށް ގޮސް ނޫޅެވެ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :