ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރީސްކޫލު ދަރިވަރުން ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފޮތޯ- ސިއްހީމަރުކަޒު

ހިތާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަތީފު | 11 މެއި 2018

ބައިނަލް އަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. ހިތާދޫ ގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ނިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ތަފާތު އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭޢްވުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ ހިތާދޫ ސްކޫލާއި ހިތާދު ޕްރީސްކޫލުން ވަކިން ހިންގި ހަރަކާތްތަކެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިތާދޫ ޕްރީސްކޫލާއި ހިތާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ޕްރީސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް މަޢްލޫމާތުދީ ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ އެމަރުކަޒަގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ދައްކާލައިފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :