ހިތާދޫ ކައުންސިލުން ދީނީ ނަސާހަތް ދީފި

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 02 އޮކްޓޯބަރ 2014

ހިތާދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން މިރޭ ޢިޝާ ނަމާދަށް ފަހު އަލް މަސްޖިދުލް މޫސާ ޢަލީގައި ދީނީ ނަސާހަތް ދީފިއެވެ.

ދީނީ ނަސޭހަތް ދެއްވާފައިވަނީ ބ. ހިތާދޫ ސީނާ އަށްޝައިޚް އަލްޙާފިޟް އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރެވެ. ޝައިޚްގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލި އަޅުއްވާ ލެއްވީ ޙައްޖުމަހުގައި އަން މާތް ދުވަސްތަކުގެ މަތިވެރި ޘަވާބާއި ދަރުމައިގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ނަމާދުގެ މަތިވެރިކަމަށްވެސް އަލި އަޅުއްވާ ލެއްވިއެވެ.

މިނަސޭހަތް އަޑުއެހުމަށް ހިތާދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މިރޭ ޢިޝަނަމާދަށް ޖަމާޢަތަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :